Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webu je Happy Melon Gallery s. r. o., sídlo: Doležalova 3424/15D, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 55 605 435, DIČ: 2122044991

 

1.2 Www.happymelon.sk umožňuje Kupujúcim a Predávajúcim užívateľom webu nakupovať a predávať autorské výrobky. Www.happymelon.sk nie je predajcom, je len sprostredkovateľom predaja umeleckých diel predávaných Umelcami prostredníctvom webu Www.happymelon.sk. Web www.happymelon.sk  neslúži ako second-hand predaj.

 

1.3 Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa bezplatne zaregistruje na internetovom portáli www.happymelon.sk s úmyslom nákupu ponúkaných umeleckých výtvorov.

 

1.4 Autor diela – Umelec (ďalej len „Umelec“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je bezplatne zaregistrovaná na internetovom portáli www.happymelon.sk za účelom predaja ním vytvorených originálnych umeleckých výtvorov a zároveň je aj vlastníkom autorských práv k ponúkanému umeleckému výtvoru.

  

2.Nákup

2.1 Podmienkou pre nákup a predaj na stránke www.happymelon.sk je registrácia. Registrovať sa teda musia aj Umelci aj Kupujúci užívatelia. Zaregistrovať sa môže akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov. Registrácia na stránke www.happymelon.sk je bezplatná.

 

2.2 Pri registrácii užívatelia vyplnia osobné informácie nevyhnutné na zrealizovanie kúpy a predaja prostredníctvom stránky www.happymelon.sk. Registrovaní užívatelia www.happymelon.sk sú povinní udržiavať svoje osobné údaje aktuálne.

 

2.3 Registráciou na webe www.happymelon.sk Kupujúci a Umelci vyjadrujú súhlas s týmito Obchodnými podmienkami ako aj s pravidlami, ktoré z nich vyplývajú.

 

2.4 Nakupovať cez stránku www.happymelon.sk môžu len zaregistrovaní užívatelia. Ak sa Kupujúci riadia týmito Obchodnými Podmienkami, nakupovať môžu bez obmedzenia.

 

2.5 Jednotlivé diela na predaj sú prezentované a predávané na stránke www.happymelon.sk. Registrovaní užívatelia si vyberajú a nakupujú diela vo fotogalérii jednotlivých Umelcov alebo vo fotogalérii jednotlivých kategórií diel.

 

2.6 Kupujúci si je vedomý, že každý Umelec na www.happymelon.sk si určuje svoje vlastné podmienky platby, výšku poštovného, ako aj rôzne spôsoby dopravy pre každé ponúkané dielo. Zvolené dielo si môže Kupujúci objednať alebo vložiť do košíka na základe podmienok, ktoré si stanovil samotný Umelec, tj. cena, spôsob platby, poštovné a spôsob dopravy.

 

2.7 Dielo alebo viac diel od jedného, či viacerých Umelcov vkladá Kupujúci do Košíka, v ktorom sa tieto diela automaticky triedia podľa jednotlivých Umelcov do balíkov. Pri potvrdzovaní objednávky sa jednotlivé Položky konkrétneho balíka od konkrétneho Umelca automaticky zrátavajú a pripočítava sa k nim poštovné podľa typu distribúcie balíka, ktorý daný Umelec poskytuje.Každú objednávku pre jednotlivých Umelcov musí Kupujúci odoslať zvlášť.

 

2.8 V prípade objednávky na mieru si Kupujúci a Umelec dohodnú cenu, termín dodania a všetky náležitosti objednávky cez portál “Happy Melon Gallery“. Akonáhle sa dohodnú na podmienkach, Kupujúci si dielo objedná cez tlačidlo Objednať v danej Objednávke na mieru. Následne príde obom stranám mailová notifikácia o Objednávke na mieru. Akonáhle Umelec dielo zrealizuje, nahrá dielo na portál “Happy Melon Gallery“ a cez internú poštu informuje Kupujúceho, ktorý si následne dielo vloží do nákupného košíka a  záväzne objedná. V prípade, ak u jednej strany príde k zmenám, ktoré bránia vykonaniu dohody, urýchlene informuje dotknutú stranu cez internú poštu. Dotknutá strana zváži nové podmienky a rozhodne sa o ďalšom postupe.

 

2.9 V prípade objednávky na mieru, ak Umelec nedodrží dohodnutý čas doručenia alebo zmení cenu diela, je na zvážení Kupujúceho, či dielo kúpi. Ak Umelec v prípade Objednávky na mieru poruší dohodnutý vzhľad diela, tiež je na zvážení Kupujúceho, či dielo kúpi. Ak Kupujúci v prípade objednávky na mieru nie je spokojný s konečným vzhľadom diela a zároveň boli všetky dohodnuté podmienky dodržané, môže Umelca požiadať o nápravu.

2.10 Www.happymelon.sk. nenesie zodpovednosť za to, že Kupujúci alebo Umelec dohodu pri Objednávke na mieru nedodržia. Je na zvážení Kupujúceho a Umelca, či k Objednávke na mieru pristúpia alebo nie a ako budú riešiť prípadný spor.

 

2.11 Ceny diel na stránke www.happymelon.sk sú uvedené bez poštovného a v plnej konečnej cene pre kupujúceho.

 

2.12  Záujemca o dielo môže poslať Umelcovi cenovú protiponuku. Umelec má možnosť túto protiponuku prijať, zamietnuť, alebo pozmeniť a zaslať pozmenený návrh Kupujúcemu. Prijatá protiponuka zo strany Umelca je záväzná pre obe strany. Prijatá pozmenená ponuka zo strany Kupujúceho je záväzná pre obe strany. Prijatá cenová ponuka má platnosť 24 hodín. Kupujúci si dané dielo môže kúpiť v dohodnutej cene počas tohto času.

 

3.Platobné podmienky

3.1 Pri nákupe na webe www.happymelon.sk možno platiť na dobierku alebo vopred (bankovým prevodom). Pri platbe vopred sa objednávka považuje za uhradenú momentom pripísania danej sumy na účet Umelca, na ktorý mala byť platba pripísaná.

 

3.2 Www.happymelon.sk. nenesie zodpovednosť za to, že Kupujúci platbu nezrealizuje alebo ju nezrealizuje včas, ani za chybné uvedenie čísla účtu zo strany Umelca.

 

3.3 Ak Kupujúci neuhradí platbu za objednaný tovar a neinformuje Umelca prostredníctvom internej pošty do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, Umelec môže stornovať Objednávku a vrátiť objednané diela medzi nepredané do svojej ponuky na www.happymelon.sk ich opätovným aktivovaním  . Pred tým než tak však urobí, je povinný o tom informovať Kupujúceho prostredníctvom internej pošty o stornovaní objednávky.

 

3.4  Pri platbe vopred je Kupujúci povinný bezodkladne uhradiť príslušnú sumu na účet Umelca, a to najneskôr do 7 kalendárnych dní od uzatvorenia obchodu. Číslo účtu bude Kupujúcemu odoslané e-mailom od "Happy Melon Gallery".

 

4.Distribúcia diel

4.1 Každý Umelec na stránke www.happymelon.sk ponúka vlastné možnosti doručenia objednaného diela. Pre každé dielo osobitne.

Môže to byť:

  • Slovenská pošta
  • Kuriérska služba – kedy distribúciu zabezpečuje kuriérska služba zvolená Umelcom

 4.2 Ak je balík odosielaný na dobierku, Umelec je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu odoslať dobierku poštou. Presný dátum odoslania bude uvedený na obálke.

Ak si Kupujúci dobierku nevyzdvihne v určenom termíne, Balík bude poslaný naspäť Umelcovi, ktorý môže diela tohto balíka vrátiť späť medzi nepredané diela na webe www.happymelon.sk ich opätovnou aktiváciou.

 4.3 Umelec je povinný zaslať Balík max. do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred.

 

 5.Uzatvorenie obchodu

5.1 Odoslaním Objednávky Kupujúci informuje Umelca o svojom záujme zakúpiť si dané dielo.

 

5.2 Umelec je povinný sa vyjadriť k prijatej objednávke, teda či ju prijíma alebo či ju zamieta, a to najneskôr do 7 dní od prijatia objednávky. Ak tak Umelec neurobí, Objednávka bude automaticky stornovaná a Kupujúci bude mailom informovaný o stornovaní Objednávky zo strany www.happymelon.sk. 

 

5.3 Uzatvorením obchodu sa podľa týchto podmienok považuje odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné schválenie objednávky zo strany Umelca.

 

5.4 Momentom uzatvorenia obchodu medzi Umelcom a Kupujúcim prechádza zodpovednosť za platbu a distribúciu tovaru výhradne na vzťah Kupujúci a Umelec. Www.happymelon.sk teda už nezodpovedá za to, či Umelec daný tovar Kupujúcemu dodá alebo či Kupujúci zrealizuje platby v dohodnutej výške.

 

5.5 Za nedodržanie termínu úhrady diel alebo za neuhradenie diel nesie zodpovednosť výlučne Kupujúci. Za nevyhovujúce, neskoré, či nekvalitné dodanie alebo za nedodanie tovaru je zodpovedný len Umelec. Ak teda nastanú konflikty týkajúce sa predaja a distribúcie tovaru, riešiť ich budú v plnej zodpovednosti a na vlastné náklady Kupujúci a Umelec.

 

5.6 Pri objednávke na dobierku bude Kupujúcemu odoslaný balík najneskôr do 14 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu. Ak si Kupujúci nevyzdvihne balík na dobierku v určenom termíne, balík bude vrátený Umelcovi a zaradený medzi nepredané diela na webe www.happymelon.sk ich opätovnou aktiváciou, ak sa tak Umelec rozhodne.

 

5.7 Kupujúci je povinný pri Objednávke s Platbou vopred, uhradiť celú sumu objednávky najneskôr do 7 kalendárnych dní od Uzatvorenia obchodu, pričom uzatvorením obchodu sa myslí konečné potvrdenie Objednávky a obdržanie informačného mailu o platbe za Objednávku doporučene, ktorý obsahuje výšku platby s poštovným a platobné údaje umelca.

 

5.8 Kupujúci si je vedomý, že pri Platbe vopred mu Umelec odošle jeho balík až po pripísaní platby na účet Umelca. Umelec je povinný do 14 dní od pripísania platby na jeho účet zaslať objednaný balík Kupujúcemu.

 

5.9 Vo väčšine prípadov Umelec posiela tovar akonáhle je Objednávka potvrdená. Ak Kupujúci požaduje, aby mu bola Objednávka doručená do určitej doby, musí to oznámiť Umelcovi prostredníctvom internej Pošty.

 

5.10 Ak Kupujúci požiada o prednostné vybavenie Objednávky, www.happymelon.sk nenesie zodpovednosť za to, či Umelec Kupujúcemu vyhovie.

Www.happymelon.sk nie je zodpovedné za to, či Kupujúci Objednávku uhradí alebo nie.

 

5.11 Ak nastanú akékoľvek nezhody týkajúce sa distribúcie, platby alebo dodaného tovaru, Kupujúci môže kontaktovať Umelca prostredníctvom internej Pošty. Akákoľvek komunikácia medzi Kupujúcim a Umelcom týkajúca sa platby a distribúcie tovaru prebieha výlučne na stránke www.happymelon.sk, v sekcii Správy. Komunikácia prostredníctvom internej pošty je súkromná. Prístup k nej má len Umelec a Kupujúci, ktorí takto spolu komunikujú a www.happymelon.sk môže ich komunikáciu kontrolovať.

 

5.12 Kupujúcim a Umelcom je zakázané zdieľať svoje kontaktné údaje prostredníctvom internej pošty za účelom predaja tovaru mimo www.happymelon.sk. Taktiež je Umelcom zakázané zverejňovať svoje kontaktné údaje ( e-mail, telefónne číslo, profil na sociálnej sieti ...) a webové stránky na ww.happymelon.sk v popise diela alebo sekcii “O mne”. Ak toto pravidlo porušia, Happy Melon ich účet môže deaktivovaťˇ. 

 

5.13 Ak Umelec Objednávku nedodá  do 14 kalendárnych dní od potvrdenia Objednávky prostredníctvom dobierky alebo do 14 kalendárnych dní od obdržania Platby vopred alebo ak ju dodá  nekompletnú, či v nezodpovedajúcej kvalite, Kupujúci môže vyjadriť svoju nespokojnosť prostredníctvom komentovania Umelca v jeho profile na www.happymelon.sk. Ak bude Predávajúci opakovane získavať negatívne komentáre týkajúce sa predaja na www.happymelon.sk, www.happymelon.sk preskúma históriu komunikácie medzi Umelcom a Kupujúcim a môže deaktivovať profil tohto Umelca.

 

  1. Predaj na www.happymelon.sk

6.1 Keď bude mať Umelec na www.happymelon.sk novú objednávku, bude o tom informovaný mailom. Prijatie zákazky však nie je záväzné. Umelec ju môže prijať alebo  zamietnuť.

 6.2 Umelec sa musí k prijatej objednávke vyjadriť najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej obdržania. Ak tak neurobí, objednávka bude automaticky stornovaná. 

6.3 Uzatvorením obchodu sa rozumie odoslanie Objednávky zo strany Kupujúceho a následné prijatie objednávky zo strany Umelca.

 6.4 Momentom uzatvorenia obchodu medzi Umelcom a Kupujúcim je za proces platby a distribúcie tovaru zodpovedný výhradne konkrétny Umelec a Kupujúci.

 

 7.Storno objednávky

7.1 Ak sa Kupujúci rozhodne stornovať Objednávku, ktorá ešte nebola potvrdená Umelcom, je povinný čo najskôr kontaktovať príslušného Umelca prostredníctvom tlačidla na storno objednávky v konkrétnej objednávke na stránke www.happymelon.sk v sekcii Odoslané Objednávky a odporúčame kontaktovať Umelca aj cez internú poštu. Ak Kupujúci chce stornovať Objednávku, ktorá už bola potvrdená Umelcom, no ešte nebola zaplatená pri Platbe vopred v dohovorenej hraničnej lehote 7 kalendárnych dní, je povinný o tom informovať Umelca cez Internú poštu.

 

7.2 Ak sa Kupujúci rozhodne stornovať Objednávku po uhradení Platby vopred, no ešte pred dodaním tovaru, je povinný čo najskôr kontaktovať konkrétneho Umelca prostredníctvom internej pošty na www.happymelon.sk a dohodnúť sa na možnosti stornovania Objednávky.

 

7.3 Www.happymelon.sk nezodpovedá za vrátenie peňazí v prípade stornovania zaplatenej Objednávky zo strany Kupujúceho. Kupujúci si môže vrátenie peňazí nárokovať len u Umelca. Www.happymelon.sk. nezodpovedá ani za postup pri vybavovaní storna Objednávky u konkrétneho Umelca.

 7.4 Ak sa Kupujúci rozhodne stornovať Objednávku po dodaní diela alebo viacerých diel, kontaktuje príslušného Umelca prostredníctvom internej pošty na www.happymelon.sk, kde sa s Umelcom dohodnú na ďalšom postupe.

 

  1. Práva a zodpovednosti www.happymelon.sk

8.1. Sprostredkovateľ www.happymelon.sk má za poskytnutie priestoru na prezentáciu diel a servis súvisiaci s jeho realizáciou a propagáciou nárok na 20% províziu z ceny každého predaného diela. Cena diel prezentovaných zo strany Umelca na stránke www.happymelon.sk je cena bez provízie.

 8.2 Sprostredkovateľ si uplatňuje nárok na províziu z ceny diela v momente Uzatvorenia obchodu medzi Umelcom a Kupujúcim. Sprostredkovateľ www.happymelon.sk si uplatňuje nárok na províziu automaticky, vždy z ceny každého predaného diela po uzatvorení obchodu. Sprostredkovaľ www.happymelon.sk má nárok faktúrovať províziu aj v prípade, ak umelec pristúpil na výmenu kontaktných údajov po prejavení záujmu o dielo. 

 8.3 Sprostredkovateľovi vzniká nárok na Províziu za sprostredkovanie obchodu aj bez ohľadu nato, či bola suma za tovar zaplatená alebo nie. Ani v prípade sporu medzi Umelcom a Kupujúcim nemá Umelec nárok na vrátenie Provízie.

 8.4 Pri storne Objednávky alebo spore s Kupujúcim môže Umelec požiadať www.happymelon.sk o prešetrenie priebehu komunikácie obchodu. Www.happymelon.sk môže po preskúmaní priebehu komunikácie obchodu medzi Umelcom a Kupujúcim priznať vrátenie provízie.

 8.5 Každý Umelec si môže sledovať prehľad svojich Provízií nárokovaných www.happymelon.sk v sekcii Provízie, ktorej obsah je prístupný vždy výhradne iba konkrétnemu Umelcovi v jeho užívateľskom účte. V tejto sekcii sú zapísané všetky provízie za predané diela konkrétneho umelca na stránke www.happymelon.sk .

 8.6 Umelec uhrádza provízie priebežne. Faktúra je Umelcovi zasielaná mailom a jej splatnosť je vždy 14 dní od jej oficiálneho vystavenia v systéme a automatického zaslania na mail Umelcovi. Ak Umelec nedodrží termín splatnosti faktúry alebo ak túto faktúru neuhradí, www.happymelon.sk môže zrušiť spoluprácu s týmto Umelcom.

 8.7 Www.happymelon.sk nevystupuje ako predajca diel od jednotlivých Umelcov prezentujúcich sa na www.happymelon.sk. Nie je ani v priamom vzťahu s Umelcom. Je sprostredkovateľom pre konkrétnych Umelcov, ktorí svoje diela ponúkajú a predávajú prostredníctvom webu www.happymelon.sk.

 8.8 Www.happymelon.sk má na starosti len správu internetovej stránky www.happymelon.sk, zodpovedá za správne zobrazovanie textov a fotografií na stránke a za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému. Nezodpovedá za neprerušené fungovanie prevádzky webu www.happymelon.sk. Vyhradzuje si právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

 8.9 Www.happymelon.sk si vyhradzuje právo na ukončenie fungovania webovej stránky www.happymelon.sk bez akéhokoľvek udania dôvodu. Registrovaní Umelci ani Kupujúci v tomto prípade nemajú nárok na to, aby naďalej fungovali na webe www.happymelon.sk. V prípade skončenia fungovania webu www.happymelon.sknevzniknú prevádzkovateľom www.happymelon.sk žiadne povinnosti voči registrovaným Kupujúcim a Umelcom. Www.happymelon.sk v takom prípade ani nezaručuje uchovávanie osobných informácií Umelcov a Kupujúcich.

 8.10 Www.happymelon.sk má právo deaktivovať Profil Umelca a zamedziť jeho opätovnej registrácii na stránke www.happymelon.sk bez udania konkrétneho dôvodu. Vyhradzuje si tiež právo na zamedzenie prístupu na stránku www.happymelon.sk ktorémukoľvek registrovanému Kupujúcemu alebo Umelcovi bez udania konkrétneho dôvodu.

 8.11 Www.happymelon.sk môže odstrániť zakázané dielo zo systému v prípade, že je zobrazované dielo v rozpore s týmito Obchodnými Podmienkami.

 8.12 Www.happymelon.sk nenesie zodpovednosť zato, či Umelec dodržiava zákonne stanovené podmienky súvisiace s oprávnením predaja diel na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, následným zdanením príjmov, ani za príjmy, ktoré Umelcovi vznikajú z predaja diel na www.happymelon.sk.

 8.13 Www.happymelon.sk kontroluje kvalitu fotografií ponúkaných a predávaných diel, ale nezodpovedá za kvalitu, pravosť a verné zobrazenie vystavených diel od jednotlivých Umelcov. Www.happymelon.sk nezodpovedá za dostupnosť zobrazovaných diel zo strany Umelcov. Www.happymelon.sk nenesie zodpovednosť za prípadné porušovanie autorských a vlastníckych práv Umelcom pri predaji jednotlivých diel. Nezodpovedá ani za eventuálne nepravdivé vyhlásenia, ktoré Umelec poskytol Kupujúcemu o povahe diel alebo procese obchodu.

 8.14 Www.happymelon.sk nezodpovedá za dodanie alebo nedodanie tovaru. Nezodpovedá ani za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom alebo nesprávnym uvedením adresy Kupujúceho, za obsah balíka, ani za poškodenie zavinené doručovateľom alebo viditeľne poškodený tovar (vtedy balík nepreberajte).

 8.15 Www.happymelon.sk nezodpovedá zato, či Kupujúci Objednávku zaplatí a či Umelec Objednávku vybaví. Za nedodanie, alebo za nezodpovedajúce, či nekvalitné dodanie tovaru zodpovedá výlučne Umelec. Ak vzniknú v procese predaja nejaké nezrovnalosti, riešiť ich bude v plnej zodpovednosti a na vlastné náklady samotný Umelec.  

8.16 Www.happymelon.sk nenesie zodpovednosť za reklamáciu, za vybavenie reklamácie ani s tým súvisiacimi opravami a náhradami škody, ani za vyriešenie reklamácie.

Akékoľvek konflikty v rámci predaja a distribúcie tovaru je Kupujúci povinný riešiť s jednotlivými Umelcami, od ktorých diela zakúpil.

 8.17 Www.happymelon.sk môže použiť fotografie výrobkov registrovaných Umelcov za účelom propagácie webovej prezentácie www.happymelon.sk prostredníctvom tretích strán.

 

8.18 Www.happymelon.sk sa zaväzuje, že bude zaobchádzať s osobnými informáciami registrovaných Umelcov a Kupujúcich na webe citlivo. Tieto informácie môže používať za účelom prezentácie webu www.happymelon.sk a pre účely vyplývajúce z fungovania webu

 8.19 Ak si užívateľ nepraje byť ďalej registrovaný na webe www.happymelon.sk, napíše e-mail na [email protected] z mailovej adresy na ktorú je účet registrovaný a požiada o vymazanie svojho účtu.

 8.20 www.happymelon nezodpovedá za obsah umelcami uploadovaných obrázkov, ani za texty písané užívateľmi portálu.

 

  1. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto obchodné podmienky sú platné v znení uvedenom na internetovej stránke www.happymelon.sk od momentu potvrdenia Obchodných Podmienok pri registrácii na www.happymelon.sk., ak sa obe strany nedohodli inak.

 9.2 Umelec alebo Kupujúci prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Obchodnými Podmienkami a že s nimi súhlasí. Registráciou na www.happymelon.sk Umelec alebo Kupujúci vyjadruje súhlas so všetkými ustanoveniami týchto Obchodných Podmienok v znení platnom v deň registrácie.

 9.3 Pokiaľ nie sú niektoré vzťahy medzi oboma stranami upravené v týchto „Obchodných Podmienkach“ riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 9.4 Ak kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže, že sú niektoré ustanovenia týchto podmienok čiastočne alebo celkom neplatné alebo nevynútiteľné, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 9.5 Spory medzi www.happymelon.sk a registrovanými Kupujúcimi a Umelcami o platnosť, výklad alebo zrušenie týchto Obchodných Podmienok a dohody z nich vyplývajúcej ako aj všetky ostatné spory, ktoré medzi nimi vzniknú budú riešené zmierom.

Ak nebude možné spor vyriešiť formou zmieru, každá zo zmluvných strán bude môcť riešiť spor súdnou cestou na príslušnom súde v mieste sídla odporcu.

 

9.6 Kupujúci aj Umelci registráciou na www.happymelon.sk akceptujú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 9.7 Je zakázané kopírovať, publikovať alebo inak šíriť akýkoľvek text týchto Obchodných Podmienok ak na to nemáte výslovný súhlas prevádzkovateľa.

 

© COPYRIGHT 2018